Súťaž s Harman Kardon SoundSticks III

Kúp si lístok na ktorékoľvek podujatie a si v hre o úžasnú reprosústavu Harman Kardon SoundSticks III

Každý, kto si v čase od 1.októbra do 8. Decembra kúpi aspoň jednu vstupenku z ponuky Predpredaj.sk ide do žrebovania. Každý pondelok vyžrebujeme zo všetkých vstupeniek zakúpených v predchádzajúci týždeň jednu vstupenku a na tejto stránke uverejníme meno výhercu.

7. október: Diana Mitrová, Prešov
14. október: Ivan Boška, Bratislava
21. október: Jozef Zembery, Kozárovce
28. október: Martin Popovič, Cífer
4. November: Zuzana Mikulová, Nitra
11. November: Beáta Nociarová, Rimavská Sobota

Ďalšieho výhercu vyžrebujeme 18. Novembra.

Prajeme veľa šťastia v súťaží a príjemnú zábavu na podujatiach, na ktoré si u nás kúpite vstupenky,

Tím Predpredaj.sk

Podrobné pravidlá súťaže

Čo je Harman Kardon SoundSticks III


Chválený pre svoj nádherný dizajn na MOMA v New Yorku, dosiahol originálny SoundSticks® systém ďalší medzník Harman Kardon® dizajnu. SoundSticks III je to všetko a ešte viac. 6-palcový, 20-wattový dole smerujúci aktívny subwoofer. Osem 1- palcových širokopásmových prevodníkov. „Plug-and-play“ kompatibilita s takmer každým multimediálnym zariadením a nádherný priemyselný dizajn, ktorý perfektne ladí s čistotou zvuku. Harman Kardon SoundSticks III stolný zvukový systém prináša novú úroveň vzrušenia do hudby, hier a filmov s minimom káblových pripojení – a vyzerá to tak pôsobivo

Technické údaje

Systém: frekvenčný rozsah: 44 Hz – 20 kHz; audio vstupné pripojenie: 3.5 mm stereo; spotreba elektrickej energie: 65 W (maximum); 4 W (v nečinnosti)

Subwoofer: nízkofrekvenčný prevodník: 6-palcový dole smerujúci kónus; výstupný výkon zosilňovača: 20 W RMS; rozmery (Š x V): 232 mm x 258 mm; hmotnosť: 2.2 kg

Satelity: širokopásmové prevodníky: štyri x 1 palcové na kanál; výstupný výkon zosilňovača: 10 W RMS na kanál; rozmery (Š x V): 51 mm x 254 mm; hmotnosť: 0.7kg

Najdôležitejšie vlastnosti:

  • Úžasný nadčasový dizajn
  • Kompatibilita so všetkými zariadeniami so stereo mini konektorom výstupu
  • Realistický, miestnosť zapĺňajúci zvuk a pozoruhodné basové prevedenie
  • Dotykové ovládače hlasitosti a stlmenia zvuku
  • Ovládač hlasitosti subwoofera
  • Možnosť úpravy uhlu satelitov


Viac informácií o produkte nájdete na www.vzdy.sk/harman-kardon-soundsticks3Pravidlá súťaže:

I. Usporiadateľ súťaže

1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Music Media, s.r.o., Turčianska 16, 821 09 Bratislava IČO: 45312141, DIČ: 2022947751 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 62306/B (ďalej len "usporiadateľ").
2. Marketingovým partnerom je spoločnosti DSI Slovakia, Južná trieda 117, Košice 040 01, IČO: 31 670 172 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 2901/V,

II. Trvanie súťaže

1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky a od 1.10.2013 (vrátane) do 8.12. 2013 do 10:00 hod.

III. Účastníci Súťaže

1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci občania Slovenskej republiky, okrem zamestnancov usporiadateľa alebo blízkych osôb zamestnancov usporiadateľa v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

IV. Pravidlá Súťaže

1. Do Súťaže budú zaradené všetky vstupenky zakúpené na stránke Predpredaj.sk v čase trvania súťaže. Každý pondelok prebehne žrebovanie vstupeniek zakúpených počas predchádzajúceho týždňa.

VI. Výhry

1. Vyžrebovaní výhercovia získajú reprosústavu Harman Kardon SoundSticks III v hodnote 149,- € vrátane DPH.

VI. Spôsob odovzdania výhier

1. Usporiadateľ bude kontaktovať výhercov na mailovú adresu uvedenú pri kúpe vstupenky. Po potvrdení korešpondenčnej adresy bude výhercom odoslaná výhra prostredníctvom doručovacej služby.

VII. Vyhlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Účasťou v Súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súťažiaci súhlasí, aby usporiadateľ alebo iná osoba poverená usporiadateľom v budúcnosti („ sprostredkovateľ“) spracoval manuálne alebo prostredníctvom výpočtovej techniky osobné údaje, ktoré súťažiaci uviedol pri kúpe vstupenky.
2. Usporiadateľ je oprávnený zverejniť poskytnuté osobné údaje na internete na web stránke súťaže ako aj v propagačných materiáloch v masovokomunikačných prostriedkoch. Pokiaľ nie je uvedené inak, tento súhlas je udelený na dobu trvania Súťaže ako aj na 1 rok po jej ukončení.

VIII. Osobitné ustanovenia

1. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výherkyňou/výhercom, budú hradené samotnou výherkyňou/ samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške.
2. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo Pravidla kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na stránke www.predpredaj.sk.
3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil usporiadateľ a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej používaním. Výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.
4. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Pravidlá sú uložené u usporiadateľa Súťaže a každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený do nich nahliadnuť.
2. Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom usporiadateľa.


V Bratislave 30.9.2013